29/1984 Sb.Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 1984 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. března 1984 Nabývá účinnosti: 1. září 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 19/2000 Sb. s účinností od 18. února 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)


        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        (1) Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon.1)

        (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") odpovídá za koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy.


§ 2

        (1) Soustavu základních a středních škol tvoří základní škola, učiliště, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a speciální školy.

        (2) Školy uvedené v § 1 může zřizovatel slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu. Je-li zřizovatelem obec, může školy slučovat se souhlasem územně příslušného školského úřadu.

        (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhů škol uvedených v odstavci 1.


§ 3

        (1) Výchova a vzdělávání se uskutečňují v jazyce českém. Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele, pokud nejde o plnění povinné školní docházky, povoluje ministerstvo.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY
DÍL PRVNÍ - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
§ 7  
§ 8  
DÍL DRUHÝ - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
§ 9 - Výchova a vzdělávání ve středním odborném učilišti
§ 10 - Zřizování a zrušování středních odborných učilišť
§ 11 - Úkoly orgánů
§ 12 - Finanční, materiální a kádrové zabezpečení středních odborných učilišť
§ 13 - Povinnosti orgánů a organizací k žákům středních odborných učilišť
§ 14 - Příprava žáků pro jiné organizace
DÍL TŘETÍ  
§ 15 - Gymnázium
DÍL ČTVRTÝ - Střední odborná škola
§ 16  
§ 17 - Konzervatoř
DÍL PÁTÝ - STUDIUM VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
§ 18 - Přijímání ke studiu ve středních školách
§ 19  
§ 20 - Formy a průběh studia ve středních školách
§ 21 - Studium při zaměstnání, kombinované studium a studium jednotlivých vyučovacích předmětů
§ 22 - Praktické vyučování
§ 23 - Společensky prospěšná práce
§ 24 - Finanční a hmotné zabezpečení žáků středních škol a žáků zvláštních odborných učilišť
§ 25 - Ukončení studia ve středních školách
§ 26 - Pomaturitní studium
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - ŠKOLY PRO MLÁDEŽ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI
§ 28  
§ 29 - Základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
§ 30 - Střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
§ 31 - Zvláštní škola
§ 32 - Zvláštní odborné učiliště
§ 33 - Pomocná škola
ČÁST PÁTÁ - POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
§ 34 - Začátek, délka a plnění povinné školní docházky
§ 35 - Plnění povinné školní docházky ve školách určených národními výbory
§ 36 - Přihlašovací povinnost a péče o školní docházku
§ 37 - Osvobození od povinnosti docházet do školy a osvobození od povinné školní docházky
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Školní rok
§ 39 - Učební plány a učební osnovy
§ 40 - Učebnice a učební texty
§ 41 - Rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Školy s celodenní výchovou a internátní školy
§ 45 - Součásti škol
§ 46 - Výchovné poradenství
§ 47 - Spolupráce škol se Socialistickým svazem mládeže a jeho pionýrskou organizací
§ 48 - Pomoc praxe školám
§ 49 - Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků
ČÁST SEDMÁ - PRACOVNÍCI ŠKOL
§ 50 - Pedagogičtí pracovníci
§ 51 - Způsobilost a povinnosti pedagogických pracovníků
§ 52 - Pracovníci středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť
ČÁST OSMÁ - ŠKOLY ŘÍZENÉ JINÝMI ORGÁNY
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
ČÁST DEVÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
Zavřít
MENU