141/1961 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. prosince 1961 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 1961 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1962
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/2001 Sb. s účinností od 23. února 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

ČÁST PRVNÍ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


                        (1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

                        (2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.

§ 2

 

Základní zásady trestního řízení


                        (1) Nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

                        (2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

                        (3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Základní zásady trestního řízení
§ 3 - Spolupráce se společenskými organizacemi
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Součinnost státních a jiných orgánů
§ 8  
§ 9 - Posuzování předběžných otázek
§ 10 - Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
§ 11 - Nepřípustnost trestního stíhání
§ 12 - Výklad některých pojmů
HLAVA DRUHÁ - SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ
Oddíl první - Pravomoc a příslušnost soudů
§ 13 - Výkon trestního soudnictví
§ 14 - Pravomoc vojenských soudů
§ 15  
§ 16 - Věcná příslušnost
§ 17  
§ 18 - Místní příslušnost
§ 19  
§ 20 - Společné řízení
§ 21  
§ 22 - Příslušnost několika soudů
§ 23 - Vyloučení a spojení věci
§ 24 - Spory o příslušnost
§ 25 - Odnětí a přikázání věci
§ 26  
Oddíl druhý - Pomocné osoby
§ 27 - Zapisovatel
§ 28 - Tlumočník
§ 29  
Oddíl třetí - Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
§ 30  
§ 31  
Oddíl čtvrtý - Obviněný
§ 32 - Obviněný
§ 33 - Práva obviněného
§ 34 - Zákonný zástupce obviněného
Oddíl pátý - Obhájce
§ 35 - Obhájce
§ 36 - Nutná obhajoba
§ 37 - Zvolený obhájce
§ 38 - Ustanovený obhájce
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Povinnosti a práva obhájce
Oddíl šestý - Zúčastněná osoba
§ 42  
Oddíl sedmý - Poškozený
§ 43 - Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Zajištění nároku poškozeného
§ 48  
§ 49  
Oddíl osmý - Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
§ 50  
§ 51  
HLAVA TŘETÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
§ 52 - Způsob provádění úkonů trestního řízení
Oddíl první - Dožádání
§ 53  
§ 54  
Oddíl druhý - Protokol
§ 55 - Sepisování protokolu
§ 56 - Podpisování protokolu
§ 57 - Oprava protokolu
§ 58 - Protokol o hlasování
Oddíl třetí - Podání
§ 59  
Oddíl čtvrtý - Lhůty
§ 60 - Počítání lhůt
§ 61 - Navrácení lhůty
Oddíl pátý - Doručování
§ 62 - Obecné ustanovení
§ 63 - Doručení do vlastních rukou
§ 64 - Odepření přijetí
Oddíl šestý - Nahlížení do spisů
§ 65  
Oddíl sedmý - Pořádková pokuta
§ 66  
HLAVA ČTVRTÁ - ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ
Oddíl první - Vazba
§ 67 - Důvody vazby
§ 68 - Rozhodnutí o vazbě
§ 69 - Příkaz k dodání do vazby
§ 70 - Vyrozumění o vzetí do vazby
§ 71 - Trvání vazby
§ 72  
§ 73 - Nahrazení vazby zárukou společenské organizace nebo slibem obviněného
§ 74 - Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
Oddíl druhý - Zadržení
§ 75 - Zadržení obviněného vyšetřovacím orgánem
§ 76 - Zadržení osoby podezřelé
§ 77 - Rozhodnutí prokurátora o zadržené osobě
Oddíl třetí - Vydání a odnětí věci
§ 78 - Povinnost k vydání věci
§ 79 - Odnětí věci
§ 80 - Vrácení věci
§ 81  
Oddíl čtvrtý - Domovní a osobní prohlídka
§ 82 - Důvody domovní a osobní prohlídky
§ 83 - Příkaz k prohlídce
§ 84 - Předchozí výslech
§ 85 - Výkon prohlídky
Oddíl pátý - Zadržení a otevření zásilek
§ 86 - Zadržení zásilek
§ 87 - Otevření zásilek
Oddíl šestý - Zajišťování věci bezpečnostními orgány
§ 88  
HLAVA PÁTÁ - DOKAZOVÁNÍ
§ 89 - Obecné ustanovení
Oddíl první - Výpověď obviněného
§ 90 - Předvolání a předvedení
§ 91 - Výslech obviněného
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
Oddíl druhý - Svědci
§ 97 - Povinnost svědčit
§ 98 - Předvolání a předvedení
§ 99 - Zákaz výslechu
§ 100 - Právo odepřít výpověď
§ 101 - Výslech svědka
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Svědečné
Oddíl třetí - Znalci
§ 105 - Přibrání znalce
§ 106  
§ 107 - Příprava posudku
§ 108 - Výslech znalce
§ 109 - Vady posudku
§ 110 - Posudek ústavu
§ 111 - Použití zvláštních předpisů o znalcích
Oddíl čtvrtý - Věcné a listinné důkazy
§ 112  
Oddíl pátý - Ohledání
§ 113 - Účel ohledání a protokol o něm
§ 114 - Prohlídka těla a jiné podobné úkony
§ 115 - Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace
§ 116 - Vyšetření duševního stavu
§ 117  
§ 118  
HLAVA ŠESTÁ - ROZHODNUTÍ
§ 119 - Způsob rozhodování
Oddíl první - Rozsudek
§ 120 - Obsah rozsudku
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126 - Porada a hlasování o rozsudku
§ 127  
§ 128 - Vyhlášení rozsudku
§ 129 - Vyhotovení rozsudku
§ 130 - Doručení rozsudku
§ 131 - Oprava vyhotovení rozsudku
§ 132 - Oprava opisu rozsudku
§ 133 - Účinky opravy
Oddíl druhý - Usnesení
§ 134 - Obsah usnesení
§ 135 - Vyhlášení usnesení
§ 136 - Vyhotovení usnesení
§ 137 - Oznamování usnesení
§ 138 - Použití ustanovení o rozsudku
Oddíl třetí - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
§ 139 - Právní moc a vykonatelnost rozsudku
§ 140 - Právní moc a vykonatelnost usnesení
HLAVA SEDMÁ - STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ
§ 141 - Přípustnost a účinek
§ 142 - Oprávněné osoby
§ 143 - Lhůta a místo k podání
§ 144 - Vzdání se a zpětvzetí stížnosti
§ 145 - Stížnostní důvody
§ 146 - Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
HLAVA OSMÁ - NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
§ 151 - Náklady trestního řízení, jež nese stát
§ 152 - Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení
§ 153  
§ 154 - Povinnost k náhradě nákladů poškozeného
§ 155 - Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši
§ 156  
§ 157  
§ 158  
ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ
HLAVA DEVÁTÁ - VYŠETŘOVÁNÍ
Oddíl první - Vyšetřovací orgány
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
Oddíl druhý - Vyřízení věci před zahájením vyšetřování
§ 163  
Oddíl třetí - Průběh vyšetřování
§ 164 - Zahájení vyšetřování
§ 165 - Vznesení obvinění
§ 166  
§ 167 - Postup při vyšetřování
§ 168 - Účast obhájce při vyšetřovacích úkonech
§ 169 - Skončení vyšetřování
§ 170 - Předložení věci prokurátorovi
§ 171 - Stížnost proti rozhodnutí vyšetřovacích orgánů
HLAVA DESÁTÁ - ROZHODNUTÍ PROKURÁTORA V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ
§ 172 - Obžaloba
§ 173  
§ 174 - Propadnutí věci
§ 175  
§ 176  
§ 177 - Zastavení trestního stíhání
§ 178 - Přerušení trestního stíhání
§ 179 - Návrh na ochranné opatření
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM
HLAVA JEDENÁCTÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
HLAVA DVANÁCTÁ - PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY
§ 185 - Obecné ustanovení
§ 186 - Důvody k předběžnému projednání obžaloby
§ 187 - Způsob předběžného projednání obžaloby
§ 188 - Rozhodnutí
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194 - Přijetí obžaloby předsedou senátu
§ 195 - Nové předběžné projednání obžaloby
HLAVA TŘINÁCTÁ - HLAVNÍ LÍČENÍ
Oddíl první - Příprava hlavního líčení
§ 196 - Doručení obžaloby
§ 197 - Náhradní soudce
§ 198 - Nařízení hlavního líčení
Oddíl druhý - Veřejnost hlavního líčení
§ 199  
§ 200  
§ 201  
Oddíl třetí - Zahájení hlavního líčení
§ 202 - Přítomnost při hlavním líčení
§ 203 - Řízení hlavního líčení
§ 204  
§ 205 - Počátek hlavního líčení
§ 206  
Oddíl čtvrtý - Dokazování
§ 207 - Výslech obžalovaného
§ 208  
§ 209 - Provádění dalších důkazů
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215 - Součinnost stran při dokazování
Oddíl pátý - Závěr hlavního líčení
§ 216 - Závěrečné řeči
§ 217  
§ 218 - Doplnění dokazování
Oddíl šestý - Odročení hlavního líčení
§ 219  
Oddíl sedmý - Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
§ 220 - Podklad pro rozhodnutí
§ 221 - Vrácení věci prokurátorovi
§ 222 - Postoupení věci
§ 223 - Zastavení trestního stíhání
§ 224 - Přerušení trestního stíhání
§ 225 - Rozsudek
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
Oddíl osmý - Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení
§ 231  
HLAVA ČTRNÁCTÁ - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
§ 232 - Obecné ustanovení
§ 233 - Příprava veřejného zasedání
§ 234 - Přítomnost při veřejném zasedání
§ 235 - Průběh veřejného zasedání
§ 236  
§ 237 - Podklad pro rozhodnutí
§ 238 - Použití ustanovení o hlavním líčení
§ 239 - Ochranné léčení a zabrání věci
HLAVA PATNÁCTÁ - NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
§ 244  
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM
§ 245 - Přípustnost a účinek
§ 246 - Oprávněné osoby
§ 247  
§ 248 - Lhůta a místo podání
§ 249 - Obsah odvolání
§ 250 - Vzdání se a zpětvzetí odvolání
§ 251 - Řízení u soudu prvního stupně
§ 252 - Odvolací soud
§ 253 - Rozhodnutí odvolacího soudu
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263 - Řízení u odvolacího soudu
§ 264 - Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku
§ 265 - Důsledky zrušení výroku o náhradě škody
HLAVA SEDMNÁCTÁ - STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA A ŘÍZENÍ O NÍ
§ 266  
§ 267  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
HLAVA OSMNÁCTÁ - OBNOVA ŘÍZENÍ
§ 277 - Obecná ustanovení
§ 278 - Podmínky obnovy
§ 279  
§ 280 - Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy
§ 281 - Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově
§ 282 - Řízení o návrhu na povolení obnovy
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287 - Řízení po povolení obnovy
§ 288  
§ 289  
HLAVA DEVATENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
§ 290 - Obecné ustanovení
Oddíl první - Řízení proti mladistvým
§ 291 - Vznesení obvinění a obhajoba mladistvého
§ 292 - Zjištění poměrů mladistvého
§ 293 - Vazba mladistvého
§ 294 - Řízení před soudem
§ 295  
§ 296  
§ 297  
§ 298 - Oznamování rozhodnutí
§ 299 - Osoby oprávněné podat opravné prostředky
§ 300 - Uložení ochranné výchovy
§ 301 - Společná ustanovení
Oddíl druhý - Řízení proti uprchlému
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
Oddíl třetí - Řízení za stanného práva
§ 307 - Vyhlášení stanného práva
§ 308 - Účinky stanného práva
§ 309 - Stanné řízení
§ 310  
§ 311  
§ 312  
§ 313  
§ 314 - Zrušení stanného práva
HLAVA DVACÁTÁ - VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ
§ 315 - Příslušnost ve vykonávacím řízení
Oddíl první - Výkon trestu smrti
§ 316  
§ 317  
§ 318  
§ 319  
Oddíl druhý - Výkon trestu odnětí svobody
§ 320 - Místo a způsob výkonu trestu
§ 321 - Nařízení výkonu trestu
§ 322 - Odklad výkonu trestu
§ 323  
§ 324 - Doba strávená v léčebném ústavu
§ 325 - Přerušení výkonu trestu
§ 326  
§ 327 - Upuštění od výkonu trestu
§ 328 - Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků
§ 329 - Podmíněné odsouzení
§ 330  
§ 331 - Podmíněné propuštění
§ 332  
§ 333  
§ 334 - Započítání vazby a trestu
§ 335 - Občanská kontrola výkonu trestu
Oddíl třetí - Výkon nápravného opatření
§ 336 - Nařízení výkonu trestu
§ 337  
§ 338 - Odklad a přerušení výkonu trestu
§ 339 - Upuštění od výkonu trestu
§ 340 - Přeměna nápravného opatření
Oddíl čtvrtý - Výkon některých dalších trestů
§ 341 - Výkon peněžitého trestu
§ 342  
§ 343  
§ 344  
§ 345 - Výkon trestu propadnutí majetku
§ 346  
§ 347 - Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku
§ 348  
§ 349  
§ 350 - Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Oddíl pátý - Výkon ochranného léčení a ochranné výchovy
§ 351 - Nařízení výkonu ochranného léčení
§ 352 - Upuštění od výkonu ochranného léčení
§ 353 - Propuštění z ochranného léčení
§ 354 - Nařízení výkonu ochranné výchovy
§ 355 - Upuštění od výkonu ochranné výchovy
§ 356 - Propuštění z ochranné výchovy
§ 357 - Prodloužení ochranné výchovy
§ 358 - Dozor prokurátora
Oddíl šestý - Výkon některých jiných rozhodnutí
§ 359 - Upuštění od potrestání v důsledku záruky
§ 360 - Výkon vazby
§ 361 - Vymáhání pořádkové pokuty a nákladů trestního řízení
§ 362 - Vymáhání nákladů spojených s výkonem trestu odnětí svobody a s výkonem vazby
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
§ 363  
§ 364  
§ 365  
ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÉ ÚKONY SOUVISÍCÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM
HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ - UDĚLENÍ MILOSTI A POUŽITÍ AMNESTIE
§ 366 - Udělení milosti
§ 367 - Řízení o udělení milosti
§ 368 - Rozhodnutí o použití amnestie
§ 369 - Podmíněné udělení milosti
§ 370 - Změna výměry trestu
HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ - ODŠKODNĚNÍ ZA VAZBU A ZA TREST
§ 371 - Odškodnění za vazbu
§ 372 - Odškodnění za trest
§ 373 - Přechod nároku na odškodnění na dědice
§ 374 - Uplatnění nároku
HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU
§ 375 - Obecné ustanovení
Oddíl první - Vyžádání z ciziny
§ 376  
§ 377  
§ 378  
Oddíl druhý - Vydání do ciziny
§ 379 - Předběžné šetření
§ 380 - Rozhodnutí soudu
§ 381 - Vydávací vazba
§ 382 - Povolení a provedení vydání
§ 383 - Rozšíření vydání na jiný trestný čin
Oddíl třetí - Dožádání
§ 384  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 385  
§ 386  
§ 387  
§ 388  
§ 389  
§ 390  
§ 391  
§ 392  
Zavřít
MENU