84/500/EHSSměrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

Publikováno: Úř. věst. L 277, 20.10.1984, s. 12-16 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. října 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. října 1984 Nabývá účinnosti: 17. října 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 15. října 1984

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

(84/500/EHS)

(Úř. věst. L 277, 20.10.1984, p.12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 2005/31/ES Text s významem pro EHP ze dne 29. dubna 2005,

  L 110

36

30.4.2005
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 15. října 1984

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

(84/500/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/893/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami ( 1 ), a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že článek 2 směrnice 76/893/EHS stanoví, že materiály a předměty nesmějí uvolňovat své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví;

vzhledem k tomu, že článek 3 uvedené směrnice stanoví, že Rada postupem stanoveným v článku 100 Smlouvy přijme prostřednictvím směrnic zvláštní předpisy pro určité skupiny materiálů a předmětů (zvláštní směrnice);

vzhledem k tomu, že keramické předměty určené pro styk s potravinami podléhají ve většině členských států závazným předpisům na ochranu lidského zdraví, v kterých se stanoví limity pro extrahovatelná množství olova a kadmia;

vzhledem k tomu, že se tyto předpisy v jednotlivých členských státech liší, což vytváří překážky pro vytvoření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že tyto překážky mohou být odstraněny, pokud bude uvádění keramických předmětů na trh podléhat jednotným pravidlům; že je tedy nezbytné harmonizovat limity a zkušební a analytické metody pro tyto předměty;

vzhledem k tomu, že vhodným nástrojem k dosažení tohoto cíle je zvláštní směrnice ve smyslu článku 3 směrnice 76/893/EHS, jejíž obecná ustanovení se budou nadále vztahovat také na tento případ;

vzhledem k tomu, že přizpůsobení některých kontrolních a analytických postupů stanovených v uvedené směrnici technickému vývoji je prováděcím opatřením, jehož přijetí by mělo být svěřeno Komisi v zájmu zjednodušení a urychlení postupu;

vzhledem k tomu, že pro všechny případy, kdy Rada zmocní Komisi k provedení předpisů týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, by měl být stanoven postup zajišťující úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 13. listopadu 1969,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Tato směrnice je zvláštní směrnicí ve smyslu článku 3 směrnice 76/893/EHS.

2.  Tato směrnice se vztahuje na možnou migraci olova a kadmia z keramických předmětů, které jsou v konečném stavu určeny pro styk s potravinami, nebo jsou ve styku s potravinami a jsou k tomuto účelu určeny.

3.  „Keramickými předměty“ se rozumějí předměty vyrobené ze směsi anorganických materiálů s obecně vysokým obsahem jílů nebo křemičitanů, do nichž může být přidáno malé množství organických materiálů. Tyto předměty jsou nejdříve tvarovány a takto získaný tvar je trvale ustálen vypálením. Mohou být glazovány, emailovány nebo zdobeny.

Článek 2

1.  Množství olova a kadmia uvolňovaná z keramických předmětů nesmějí překročit níže stanovené limity.

2.  Množství olova a kadmia uvolňovaná z keramických předmětů se stanoví pomocí zkoušky, jejíž podmínky jsou uvedeny v příloze I, s použitím analytické metody popsané v příloze II.

3.  Je-li keramický předmět složen z nádoby opatřené keramickým víkem, je limit pro olovo nebo kadmium, který nesmí být překročen (mg/dm2 nebo mg/litr), stejný jako limit vztahující se na samotnou nádobu.

Samotná nádoba a vnitřní povrch víka musí být zkoušeny samostatně a za stejných podmínek.

Součet těchto dvou takto získaných vyloužených množství olova nebo kadmia se vztáhne na plochu povrchu samotné nádoby nebo případně na její objem.

4.  Keramický předmět se považuje za vyhovující požadavkům této směrnice, pokud množství olova nebo kadmia vyloužená při zkoušce provedené za podmínek stanovených v přílohách I a II nepřekročí níže uvedené limity: 

Pb

Cd

—  kategorie 1:

Předměty, které nelze plnit, a předměty, které lze plnit, jejichž vnitřní hloubka měřená od nejnižšího bodu po horizontální rovinu procházející horním okrajem nepřekročí 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

—  kategorie 2:

Všechny ostatní předměty, které lze plnit

4,0 mg/l

0,3 mg/l

—  kategorie 3:

Kuchyňské nádobí, obaly a skladovací nádoby o objemu větším než tři litry

1,5 mg/l

0,1 mg/l

5.  Pokud však keramický předmět nepřekročí výše uvedená množství o více než 50 %, považuje se tento předmět za vyhovující požadavkům této směrnice, pokud alespoň tři jiné předměty stejného tvaru, rozměrů, se stejným zdobením a glazurou budou podrobeny zkoušce provedené za podmínek stanovených v přílohách I a II a průměrná množství olova nebo kadmia vyloužená z těchto předmětů nepřekročí stanovené limity, přičemž žádný z těchto předmětů nepřekročí tyto limity o více než 50 %.

▼M1

Článek 2a

1.  Ve všech fázích uvádění na trh až po maloobchodní prodej včetně se ke keramickým předmětům, které ještě nejsou ve styku s potravinami, připojuje písemné prohlášení podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ( 4 ).

Toto prohlášení je vystaveno výrobcem nebo prodejcem usazeným ve Společenství a obsahuje informace stanovené v příloze III této směrnice.

2.  Příslušnou dokumentaci prokazující, že keramické předměty jsou v souladu migračními limity olova a kadmia stanovenými v článku 2, zpřístupní výrobce nebo dovozce do Společenství na žádost příslušným vnitrostátním orgánům. Tato dokumentace obsahuje výsledky provedené analýzy, zkušební podmínky a název a adresu laboratoře, která zkoušku provedla.

▼B

Článek 3

Změny příloh, které mají být provedeny s ohledem na vývoj vědeckých a technických znalostí, s výjimkou oddílů 1 a 2 přílohy I, se přijímají postupem stanoveným v článku 10 směrnice 76/893/EHS.

Článek 4

1.  Do tří let od oznámení ( 5 ) této směrnice stanoví Rada postupem podle článku 100 Smlouvy

a) omezení pro ty části keramických předmětů, které jsou určeny pro styk s ústy,

b) metody kontroly dodržení omezení stanovených v písmeni a).

2.  V téže lhůtě Komise na základě toxikologických a technologických údajů přezkoumá limity stanovené v článku 2 s ohledem na jejich snížení a světelné podmínky zkoušky stanovené v příloze I, a popřípadě předloží Radě návrhy změn této směrnice.

Článek 5

1.  Členské státy změní v případě potřeby své vnitrostátní právní předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí tak, aby

 tři roky od oznámení této směrnice bylo povoleno uvádění na trh keramických předmětů, které jsou v souladu s jejími ustanoveními,

 pět let od oznámení této směrnice bylo zakázáno uvádění na trh keramických předmětů, které nejsou v souladu s jejími ustanoveními.

Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy zakázat výrobu nebo ponechat v platnosti zákaz výroby keramických předmětů, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO STANOVENÍ MIGRACE OLOVA A KADMIA

1.   Zkušební kapalina („simulant“)

4 % (V/V) čerstvě připravený vodný roztok kyseliny octové.

2.   Zkušební podmínky

2.1.

Zkouška se provede při teplotě 22 ± 2 °C a trvá po dobu 24 ± 0,5 hodiny.

2.2.

Má-li být stanovena migrace olova, zakryje se vzorek vhodným materiálem a vystaví se obvyklým světelným podmínkám v laboratoři.

Má-li být stanovena migrace kadmia nebo olova a kadmia, zakryje se vzorek tak, aby bylo zajištěno, že zkoušený povrch je udržován v naprosté tmě.

3.   Plnění

3.1.   Vzorky, které lze plnit

Předmět se naplní 4 % (V/V) roztokem kyseliny octové do úrovně nejvýše 1 mm pod bodem, kde by kapalina přetekla; vzdálenost se měří od horního okraje vzorku.

Vzorky s plochým nebo mírně šikmým okrajem by měly být plněny tak, aby vzdálenost mezi povrchem kapaliny a bodem, kde by kapalina přetekla, byla nejvýše 6 mm, měřeno podél šikmého okraje.

3.2.   Vzorky, které nelze plnit

Povrch vzorku, který není určen pro styk s potravinou, se nejdříve pokryje ochrannou vrstvou schopnou odolat působení 4 % (V/V) roztoku kyseliny octové. Vzorek se poté ponoří do nádoby obsahující známý objem roztoku kyseliny octové tak, aby povrch určený pro styk s potravinami byl zcela pokryt zkušební kapalinou.

4.   Stanovení plochy povrchu

Plocha povrchu předmětů v kategorii 1 je shodná s plochou povrchu menisku vytvořeného povrchem volné kapaliny při dodržení požadavků na plnění stanoveným výše v oddílu 3 výše.

▼M1
PŘÍLOHA II

ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ MIGRACE OLOVA A KADMIA

1.   Předmět a oblast působnosti

Metoda umožňuje stanovit specifickou migraci olova a/nebo kadmia.

2.   Podstata metody

Stanovení specifické migrace olova a/nebo kadmia se provede přístrojovou analytickou metodou, která splňuje kritéria provádění podle bodu 4.

3.   Reakční činidla

 Není-li určeno jinak, musí mít veškerá reakční činidla analytickou kvalitu.

 Je-li zmíněna voda, rozumí se jí vždy destilovaná voda nebo voda stejné kvality.

3.1.   4 % (v/v) vodní roztok kyseliny octové

Do vody se přidá 40 ml ledové kyseliny octové a objem se doplní na 1 000 ml.

3.2.   Zásobní roztoky

Připraví se zásobní roztok s obsahem olova 1 000 mg/litr a zásobní roztok s obsahem kadmia alespoň 500 mg/litr ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1.

4.   Kritéria provádění přístrojové analytické metody

4.1. Mez detekce pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

 0,1 mg/litr pro olovo,

 0,01 mg/litr pro kadmium.

Mez detekce je vymezena jako koncentrace prvku ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1., která dává signál rovný dvojnásobku pozadí přístroje.

4.2. Mez kvantifikace pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

 0,2 mg/litr pro olovo,

 0,02 mg/litr pro kadmium.

4.3.  Extrakce. Extrakce olova a kadmia přidaného do čtyřprocentního roztoku kyseliny octové uvedeného v bodu 3.1. se musí pohybovat mezi 80–120 % přidaného množství.

4.4.  Specifičnost. Použitá přístrojová analytická metoda musí být zbavena všech matricových a spektrálních interferencí.

5.   Metoda

5.1.   Příprava vzorku

Vzorek musí být čistý a zbavený mastnoty nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit zkoušku.

Vzorek se omyje při teplotě přibližně 40 °C v roztoku obsahujícím domácí tekutý detergent. Vzorek se opláchne nejprve vodovodní vodou a poté destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality. Vzorek se nechá okapat a osuší se tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Povrchu, který má být zkoušen, se poté již nedotýkejte.

5.2.   Stanovení olova a/nebo kadmia

 Takto připravený vzorek je zkoušen za podmínek stanovených v příloze I.

 Před odebráním zkušebního roztoku pro stanovení olova a/nebo kadmia se obsah vzorku zhomogenizuje vhodnou metodou, při které nedojde k žádným ztrátám roztoku ani otěru zkoušeného povrchu.

 Provede se slepý pokus s reakčním činidlem použitým pro každou sérii stanovení.

 Stanovení olova a/nebo kadmia se provádí za vhodných podmínek.

▼M1
PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Písemné prohlášení podle čl. 2a odst. 1 obsahuje tyto údaje:

1. totožnost a adresu společnosti, která vyrábí hotový keramický předmět, a dovozce, který jej dováží do Společenství;

2. totožnost keramického předmětu;

3. datum prohlášení;

4. potvrzení, že keramický předmět splňuje příslušné požadavky této směrnice a nařízení (ES) č. 1935/2004.

Písemné prohlášení umožní snadnou identifikaci zboží, pro něž bylo vydáno, a bude vystaveno znovu, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.( 1 ) Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 19.

( 2 ) Úř. věst. C 95, 28.4.1975, s. 41.

( 3 ) Úř. věst. C 263, 17.11.1975, s. 66.

( 4 ) Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

( 5 ) Tato směrnice byla oznámena členským státům dne 17. října 1984.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU