(EHS) č. 797/80NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 797/80 ze dne 31. března 1980 o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 87, 1.4.1980, s. 39-41 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. března 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 1980 Nabývá účinnosti: 4. dubna 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 1980

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 797/80

ze dne 31. března 1980

o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukru

(Úř. věst. L 087, 1.4.1980, p.39)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1698/80 ze dne 30. června 1980,

  L 166

87

1.7.1980Pozn.: Toto úplné znění obsahuje odkazy na evropskou účetní jednotku a/nebo ECU, které je třeba od 1. ledna 1999 chápat jako odkazy na euro – nařízení Rady (EHS) č. 3308/80 (Úř. věst. L 345, 20.12.1980, s. 1) a nařízení Rady (ES) č. 1103/97 (Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 797/80

ze dne 31. března 1980

o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukruKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3330/74 ze dne 19. prosince 1974 o společné organizaci trhů v odvětví cukru ( 1 ) naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1396/78 ( 2 ), a zejména na čl. 17 odst. 5 a čl. 19 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 12 nařízení Rady (EHS) č. 766/68 ze dne 18. června 1968, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování náhrad při vývozu cukru ( 3 ), naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1439/76 ( 4 ), stanoví, že jestliže během období mezi:

 dnem podání žádosti o vývozní licenci a o stanovení náhrady předem nebo

 dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek, pokud se náhrada stanoví na základě nabídkového řízení,

a dnem vývozu dojde ke změně cen cukru nebo melasy stanovených podle nařízení (EHS) č. 3330/74, může být výše náhrady upravena;

vzhledem k tomu, že podle nařízení Komise (EHS) č. 561/80 ze dne 5. března 1980 o stálém nabídkovém řízení pro stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad u bílého cukru ( 5 ) mohou být vývozní dávky rovněž stanoveny předem; že v takovém případě je třeba, aby se i na tyto dávky vztahovala možnost stanovená v článku 12 nařízení (EHS) č. 766/68;

vzhledem k tomu, že se očekává, že dnem 1. července 1980 nabude účinku zvýšení cen cukru a dávky na skladování cukru a že určitý počet vývozních licencí, na něž byla podána žádost před tímto datem a které stanoví vývozní náhrady nebo dávky předem, bude použit až po tomto datu; že se zdá, že vývozci nemají možnost zajistit si nyní cukr za ceny platné v probíhajícím hospodářském roce pro dodávky počínaje 1. červencem 1980; že je proto vhodné využít možnosti upravit pro cukr vývozní náhrady a dávky, u nichž bylo stanovení předem provedeno před 1. červencem 1980 a u nichž byly vývozní celní formality vyřízeny po tomto datu; že se tato úprava provádí na základě rozdílu mezi intervenční cenou cukru platnou pro hospodářský rok v odvětví cukru 1979/80 a cenou platnou pro hospodářský rok v odvětví cukru 1980/81, přičemž obě ceny se zvýší o příslušnou dávku na skladování;

vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Rady (EHS) č. 2682/72 ze dne 12. prosince 1972, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad u některých zemědělských produktů vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, jakož i kritéria stanovení výše těchto náhrad ( 6 ) naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 707/78 ( 7 ), stanoví, že výše náhrady v režimu stanovení náhrad předem se upravuje podle stejných pravidel jako při stanovení náhrad předem u základních produktů vyvážených v nezměněném stavu; že je tedy v tomto případě nezbytné stanovit příslušné úpravy;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Jestliže jsou splněny podmínky stanovené v článku 12 nařízení (EHS) č. 766/68, vývozní náhrady a dávky stanovené předem před 1. červencem 1980 pro produkty uvedené v příloze tohoto nařízení a vyvezené počínaje tímto datem se ►M1  ————— ◄ upraví podle odstavce 2.

2.  Pro účely úpravy uvedené v odstavci 1 se vývozní náhrada zvyšuje a vývozní dávka snižuje o rozdíl vyjádřený v ECU na 100 kg mezi intervenční cenou dotyčného výrobku používanou od 1. července 1980 v oblasti s největším přebytkem a intervenční cenou tohoto produktu používanou na stejný výrobek k 30. červnu 1980,

Při výpočtu rozdílu uvedeného v předchozím pododstavci se tyto intervenční ceny zvyšují o příslušnou dávku na skladování uvedenou v čl. 8 odst. 1 třetím pododstavci písm. a) nařízení (EHS) č. 3330/74.

▼M1

Jestliže je částka vývozní dávky nižší než částka úpravy, považuje se rozdíl mezi těmito dvěma částkami za vývozní náhradu, která má být dotyčné straně poskytnuta. V tomto případě se vývozní dávky nevybírají.

▼B

U surového cukru, jehož výtěžnost se odchyluje od výtěžnosti definované pro standardní jakost a uvedené v nařízení (EHS) č. 431/68 ( 8 ), se výše úpravy přizpůsobí podle článku 2 nařízení (EHS) č. 837/68 ( 9 ).

Článek 2

Ustanovení článku 1 se použijí rovněž pro výrobky uvedené v příloze tohoto nařízení, které se vyvážejí ve formě zboží uvedeného v přílohách nařízení (EHS) č. 2682/72.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1980.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHAČíslo společného celního sazebníku

Popis zboží

17.01

Řepný a třtinový cukr v pevném stavu:

A)  Bílý cukr; cukr aromatizovaný nebo s přídavkem barviva

B)  Surový cukr:

a)  cukr kandys

b)  ostatní surový cukr( 1 ) Úř. věst. L 359, 31.12.1974, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 170, 28.3.1978, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 143, 25.6.1968, s. 6.

( 4 ) Úř. věst. L 167, 26.6.1976, s. 13.

( 5 ) Úř. věst. L 61, 6.3.1980, s. 18.

( 6 ) Úř. věst. L 289, 27.12.1972, s. 13.

( 7 ) Úř. věst. L 94, 8.4.1978, s. 7.

( 8 ) Úř. věst. L 89, 10.4.1968, s. 3.

( 9 ) Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 42.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU