31975L0524Směrnice Komise ze dne 25. července 1975, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 236, 8.9.1975 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. července 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 1975 Nabývá účinnosti: 31. července 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 24. dubna 1979

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 25. července 1975,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(75/524/EHS)

(Úř. věst. L 236, 8.9.1975, p.3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 79/489/EHS ze dne 18. dubna 1979,

  L 128

12

26.5.1979
▼B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 25. července 1975,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(75/524/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 1 ), ve znění aktu o přistoupení nových členských států k EHS a ESAE, připojeného ke Smlouvě a podepsaného v Bruselu dne 22. ledna 1972 ( 2 ), a zejména na články 11, 12 a 13 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 3 ), ve znění aktu o přistoupení nových členských států k EHS a ESAE, připojeného ke Smlouvě a podepsaného v Bruselu dne 22. ledna 1972 ( 4 ), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Komise přijala svou směrnicí 74/132/EHS ( 5 ) ze dne 11. února 1974 požadavky přizpůsobující technickému pokroku uvedenou směrnici Rady ze dne 26. července 1971; že předmětem těchto požadavků je jen regulace tlaků v brzdových zařízeních, a tedy nikoliv podmínky kompatibility vozidel v jízdních soupravách; že pro zamezení vytváření určitých jízdních souprav (tažných a přípojných vozidel), které by neposkytovaly veškeré záruky bezpečnosti z hlediska brzdění, je třeba včlenit do těchto požadavků podmínky pro kompatibilitu tažných a přípojných vozidel; že technický pokrok nyní umožňuje nejen stanovit požadavky z hlediska spojitelnosti vozidel, ale také zajistit jejich správné uplatňování;

vzhledem k tomu, že stanovení požadavků na kompatibilitu vyžaduje změnu požadavků na zařízení, která umožňují regulovat brzdné síly v závislosti na zatížení a která jsou předmětem směrnice Komise 74/132/EHS;

vzhledem k tomu, že požadavky na protiblokovací systémy budou stanoveny později; že až do vstupu těchto požadavků v platnost je nutné, aby vozidla všech kategorií, s výjimkou kategorií O1 a O2, plnila požadavky této směrnice, i když jsou vybavena protiblokovacími systémy;

vzhledem k tomu, že tato směrnice předpokládá, že v blízké době vstoupí v platnost změněné požadavky, a že pak již není důvodné zachovat nadále odstavce 2 a 3 článku 2 směrnice Komise 74/132/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oboru motorových vozidel technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

V článku směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11. února 1974, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, se zrušují odstavce 2 a 3 ode dne přijetí této směrnice.

Článek 2

1.  Přílohy I, II a IX směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, ve znění směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11. února 1974, se mění v souladu s přílohou této směrnice.

2.  Až do vstupu zvláštních ustanovení o protiblokovacích systémech v platnost se na vozidla kategorií M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 a O4, která jsou vybavena těmito systémy, vztahuje tato směrnice.

Článek 3

1.  Od 1. ledna 1976 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se brzdových zařízení

 odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 nebo odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, ani

 zakázat první uvedení do provozu vozidla,

pokud brzdová zařízení tohoto typu vozidla nebo vozidel splňují požadavky směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 ve znění této směrnice.

2.  Od 1. října 1976 členské státy

 nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 pro typ vozidla, jehož brzdová zařízení nesplňují požadavky směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 ve znění této směrnice,

 mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, jehož brzdová zařízení nesplňují požadavky směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 ve znění této směrnice.

3.  Od 1. října 1976 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidla, jehož brzdová zařízení nesplňují požadavky směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 ve znění této směrnice.

4.  Členské státy do 1. ledna 1976 přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

ZMĚNY PŘÍLOH SMĚRNICE RADY 71/320/EHS ZE DNE 26. ČERVENCE 1971

PŘÍLOHA I:   DEFINICE, POŽADAVKY, KONSTRUKCE A MONTÁŽ

Bod 2.2.1.12.2 se nahrazuje tímto: „Porucha části systému hydraulického převodu musí být signalizována řidiči sdělovačem s červeným světlem, které se rozsvítí nejpozději při působení na ovládací orgán. Je však přípustné zařízení s optickým sdělovačem s červeným světlem, které se rozsvítí, jakmile hladina kapaliny v zásobních nádržkách poklesne na nižší výšku, než je stanovena výrobcem. Světlo sdělovače musí být viditelné i za denního světla; řidič musí mít možnost snadno zkontrolovat, že žárovka je v dobrém stavu. Porucha některé části zařízení nesmí mít za následek úplnou ztrátu účinku brzdového zařízení.“

PŘÍLOHA II:   ZKOUŠKY BRZDĚNÍ A ÚČINKY BRZDOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Bod 1.1.3.4 se nahrazuje tímto: „Aniž je dotčen bod 1.1.4.2, musí mít vozovka povrch s dobrými adhezními vlastnostmi.“

Za bod 1.1.4.1 se vkládá nový bod, který zní:

„1.1.4.2 Chování vozidel kategorií M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 a O4 na vozovce se sníženou adhezí musí splňovat požadavky uvedené v dodatku.“

Dodatek (viz bod 1.1.4.2):

„ROZLOŽENÍ BRZDNÝCH SIL NA NÁPRAVY VOZIDLA

1.   OBECNÁ USTANOVENÍ

Vozidla kategorií M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 a O4 musí splňovat požadavky uvedené v dodatku. Použije-li se k tomuto účelu zvláštní zařízení, musí být tyto požadavky automaticky splněny.

2.   ZNAČKY

i = index označení nápravy (i = 1, přední náprava; i = 2, druhá náprava atd.)

Pi = normálová reakce vozovky na nápravu i za statických podmínek

Ni = normálová reakce vozovky na nápravu i při brzdění

Ti = brzdná síla na nápravě i při brzdění za normálních podmínek na vozovce

f i = T i/N i, využití adheze nápravou ( 6 )

J = zpomalení vozidla

g = gravitační zrychlení, g = 10 m/s2

z = poměrné zpomalení vozidla ( 7 ), z = J/g

P = ►M1  hmotnost ◄ vozidla

h = výška těžiště nad vozovkou

E = rozvor

k = teoretický součinitel adheze mezi pneumatikou a vozovkou

KC = korekční součinitel pro naložený návěs

KV = korekční součinitel pro nenaložený návěs

TM = součet brzdných sil na obvodu všech kol tažných vozidel přívěsu nebo návěsu

PM = součet normálových statických reakcí mezi koly tažných vozidel přívěsu nebo návěsu a vozovkou podle ustanovení bodů 3.1.4 a 3.1.5

pm = tlak ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí

TR = součet brzdných sil na obvodu všech kol přívěsu nebo návěsu

PR = součet normálových statických reakcí mezi vozovkou a koly přívěsu nebo návěsu

PR max = hodnota PR při ►M1  maximální hmotnost ◄ návěsu

ER = vzdálenost mezi návěsným čepem a střednicí nápravy nebo náprav návěsu

hR = výška těžiště návěsu nad vozovkou

3.   POŽADAVKY NA MOTOROVÁ VOZIDLA

3.1   Dvounápravová vozidla

3.1.1 ( 8 )

Pro všechny kategorie vozidel a pro hodnoty k v rozsahu od 0,2 do 0,8 platí:

image

.

Pro všechny stavy naložení vozidla musí být křivka využití adheze přední nápravou situována nad křivkou využití adheze zadní nápravou:

 pro všechna poměrná zpomalení v rozsahu 0,15 až 0,8 u vozidel kategorie M1.

 Pro vozidla této kategorie je však v rozsahu hodnot poměrného zpomalení od 0,3 do 0,45 přípustný obrácený vzájemný průběh křivek využití adheze za podmínky, že křivka využití adheze zadní nápravou nepřekračuje o více než 0,05 přímku definovanou výrazem k = z (přímka ideálního využití adheze - viz diagram 1A),

 pro všechna poměrná zpomalení v rozsahu 0,15 až 0,30 u vozidel ostatních kategorií. Tato podmínka se také pokládá za splněnou, pokud v rozsahu hodnot poměrného zpomalení 0,15 až 0,30 leží křivky využití adheze každou z náprav mezi dvěma rovnoběžkami s přímkou ideálního využití adheze definovanými výrazy k = z ± 0,08, jak je znázorněno v diagramu 1B, a přitom křivka využití adheze zadní nápravou pro poměrná zpomalení z ≥ 0,3 splňuje podmínku:

image

.

▼M1

3.1.2

U vozidla určeného k tažení přípojných vozidel kategorií O3 nebo O4 s pneumatickými brzdovými systémy musí být tlaky měřené při brzdění s plným zdvihem brzdového pedálu ve spojkové hlavicí plnicí větve spojovacího potrubí mezi 6,5 a 8 bar a tlaky měřené ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí mezi 6 a 7,5 bar, nezávisle na stavu naložení vozidla. Uvedené tlaky se musí ověřit na tažném vozidle odpojeném od přípojného vozidla.

▼B

3.1.3

Pro ověření, že jsou splněny požadavky bodu 3.1.1, musí výrobce předložit křivky využití adheze přední nápravou a zadními nápravami sestrojené z hodnot vypočítaných podle těchto vzorců:image

;

image

3.1.4

Vozidla jiná než tahače návěsů

3.1.4.1

Křivky se sestrojí pro oba následující stavy zatížení:

 nenaložené vozidlo, v provozním stavu, s řidičem,

 naložené vozidlo. V případě, kdy je určeno více možností rozložení zatížení na nápravy, vezme se v úvahu stav, při němž je přední náprava nejvíce zatížena.

Výšku těžiště uvede výrobce.

U vozidel s pneumatickými brzdovými systémy, ať již jde o přípojné vozidlo, nebo o motorové vozidlo určené k tažení přípojných vozidel, musí přípustný poměr mezi poměrnou brzdnou silou TR/PR nebo TM/PM a tlakem p m ležet v pásmech znázorněných na diagramu 2.

3.1.5

Tahače návěsů

3.1.5.1

Tahače návěsů s nenaloženým návěsem:

Za nenaloženou návěsovou soupravu se pokládá tahač návěsů s provozní ►M1  hmotnost ◄ , s řidičem a s připojeným nenaloženým návěsem. Dynamické zatížení, kterým působí návěs na tahač, je představováno statickou zátěží namontovanou v místě návěsného čepu a mající ►M1  hmotnost ◄ , která se rovná 15 % ►M1   maximální hmotnost ◄ i. Výšku těžiště samotného tahače specifikuje výrobce. Regulace brzdných sil musí pokračovat i mezi stavem ‚tahač návěsů s nenaloženým návěsem‘ a stavem ‚samotný tahač bez návěsu‘; přitom se ověřují brzdné síly pro stav ‚samotný tahač‘.

3.1.5.2

Tahače návěsů s naloženým návěsem

Za naloženou návěsovou soupravu se pokládá tahač návěsů ve stavu s provozní ►M1  hmotnost ◄ , s řidičem a s připojeným naloženým návěsem. Dynamické zatížení, kterým působí návěs na tahač, je představováno statickým zatížením P s působícím v místě návěsného čepu a rovnajícím se:

image

,

kde P so je rozdíl mezi ►M1  maximální hmotnost ◄ naloženého tahače a jeho ►M1  hmotnost ◄ v nenaloženém stavu.

Za h se dosazuje hodnota:

image

,

kde:

h o je výška těžiště tahače,

h s je výška dosedací plochy návěsu na točnici nad vozovkou,

P o je ►M1  hmotnost ◄ nenaloženého tahače samotného

image

.

3.1.5.3

U vozidel s pneumatickým brzdovým systémem musí přípustný průběh poměrné brzdné síly TM/PM v závislosti na tlaku p m ležet v pásmech vyznačených na diagramu 3.

3.2   Vozidla s více než dvěma nápravami

Požadavky bodu 3.1 platí rovněž pro vozidla s více než dvěma nápravami. Požadavky bodu 3.1.1 z hlediska pořadí blokování kol se pokládají za splněné, pokud je v rozsahu poměrného zpomalení 0,15 až 0,30 adheze využitá nejméně jednou z předních náprav větší než adheze využitá nejméně jednou ze zadních náprav.

4.   POŽADAVKY NA NÁVĚSY

Pro návěsy s pneumatickými brzdovými systémy platí:

Přípustná závislost poměrné brzdné síly TR/PR na tlaku p m musí ležet ve dvou pásmech odvozených z diagramů 4A a 4B pro naložený a pro nenaložený stav vozidla. Tento požadavek musí být splněn pro všechny přípustné stavy zatížení náprav návěsu.

5.   POŽADAVKY NA PŘÍVĚSY

5.1

Následující požadavky platí pouze pro přívěsy s pneumatickým brzdovým systémem. Neplatí pro jednonápravové přívěsy ani pro dvounápravové přívěsy s rozvorem náprav menším než 2 m.

5.2

Pro dvounápravové přívěsy, které nejsou vyjmuty bodem 5.1, platí požadavky bodu 3.1.

5.3

Pro přívěsy s více než dvěma nápravami platí požadavky bodu 3.2.

▼M1

6.   POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SPLNĚNY PŘI SELHÁNÍ SYSTÉMU PRO ROZLOŽENÍ BRZDNÝCH SIL NA NÁPRAVY

Jsou-li požadavky tohoto dodatku splněny zvláštním zařízením (např. ovládaným mechanicky od zavěšení náprav vozidla), musí být možné v případě poruchy tohoto zařízení nebo jeho ovládání vozidlo zastavit za podmínek stanovených pro nouzové brzdění v případě motorových vozidel. U motorových vozidel určených k tažení přípojného vozidla s pneumatickým brzdovým systémem musí být možné dosáhnout ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí tlaku, jehož hodnota je v rozmezí stanoveném v bodě 3.1.2 tohoto dodatku. V případě poruchy ovládání zvláštního zařízení se musí u přívěsů a návěsů dosáhnout účinku systému provozního brzdění o velikosti nejméně 30 % hodnoty předepsané pro uvažované vozidlo.

7.   OZNAČENÍ

7.1

Vozidla jiná než vozidla kategorie M1, která splňují požadavky tohoto dodatku zařízením, které je ovládáno mechanicky od zavěšení náprav, musí být opatřena označením udávajícím užitečný zdvih zařízení mezi polohami pro nenaložený a naložený stav vozidla a doplňkové informace potřebné pro kontrolu seřízení zařízení.

7.1.1

Je-li zařízení pro rozložení brzdného účinku na nápravy v závislosti na nákladu ovládáno od zavěšení náprav vozidla jiným způsobem než mechanickým, musí být vozidlo opatřeno označením udávajícím informace potřebné pro kontrolu seřízení zařízení.

7.2

Pokud se požadavky tohoto dodatku splňují zařízením, které upravuje tlak vzduchu v převodu brzd, musí být vozidlo opatřeno označením udávajícím hmotnosti připadající na nápravy, jmenovitý tlak vzduchu na výstupu zařízení a dále tlak na vstupu, který musí být nejméně 80 % maximálního jmenovitého tlaku na vstupu uvedeného výrobcem vozidla, a to pro tyto stavy naložení:

7.2.1

největší technicky přípustná hmotnost připadající na nápravu nebo nápravy, od nichž se ovládá zařízení;

7.2.2

hmotnost připadající na nápravu nebo na nápravy, která odpovídá provozní hmotnosti vozidla v nenaloženém stavu podle specifikace bodu 2.6 přílohy I ke směrnici 70/156/EHS;

7.2.3

hmotnost připadající na nápravu nebo na nápravy v nenaloženém stavu, která odpovídá přibližně provozní hmotnosti vozidla s karoserií, kterou bude vozidlo opatřeno, a to v případě, že hmotnost připadající na nápravu nebo na nápravy, která je udána podle bodu 7.2.2, se vztahuje na vozidlo v provedení podvozku s kabinou;

7.2.4

hmotnost připadající na nápravu nebo nápravy podle údaje výrobce pro pozdější kontrolu seřízení zařízení v provozu, pokud tyto hodnoty jsou jiné než hodnoty uvedené podle bodů 7.2.1, 7.2.2 a 7.2.3.

7.3

Bod 17 a 2 přílohy IX musí zahrnovat informace, které umožňují kontrolovat, zda jsou splněny požadavky bodů 7.1 a 7.2.

7.4

Označení uvedená v bodech 7.1 a 7.2 musí být na dobře viditelném místě a musí být nesmazatelná. Na obrázku 5 je znázorněn příklad označení pro zařízení ovládané mechanicky na vozidle s pneumatickým brzdovým zařízením.

▼M1

8.   PŘÍPOJKY PRO KONTROLU TLAKU

Brzdové systémy se zařízením podle bodu 7.2 musí být vybaveny před zařízením a za ním přípojkami pro kontrolu tlaku vyhovujícími normě ISO 3583/1975.

▼B

►M1  9. ◄    PŘEZKOUŠENÍ VOZIDLA

Technická zkušebna ověří při zkouškách pro schválení typu vozidla, zda jsou splněny požadavky tohoto dodatku, a popřípadě provede jakékoli doplňkové zkoušky, které bude k tomuto účelu pokládat za potřebné. Protokol o doplňkových zkouškách se přiloží k certifikátu ES schválení typu.

DIAGRAM 1A

VOZIDLA KATEGORIE M1

(viz bod 3.1.1)

image

DIAGRAM 1B

MOTOROVÁ VOZIDLA KATEGORIÍ JINÝCH NEŽ M1

(viz bod 3.1.1)

image

DIAGRAM 2

TAŽNÁ VOZIDLA A PŘÍPOJNÁ VOZIDLA

(viz bod 3.1.4.1)

image

►(1) M1  

Poznámka:

V rozmezí hodnot

image

a

image

nebo

image

a

image

nemusí být mezi poměrnou brzdnou silou

image

nebo

image

a tlakem změřeným ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí přímá úměrnost.

DIAGRAM 3

TAHAČE NÁVĚSŮ

(viz bod 3.1.5)

image

Poznámka:

1. V rozmezí hodnot

image

a

image

nemusí být mezi poměrnou brzdnou silou

image

a tlakem změřeným ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí přímá úměrnost.

2. Závislosti požadované diagramem platí úměrně pro mezilehlé stavy mezi naloženým a nenaloženým stavem a musí být dosaženy automaticky.

DIAGRAM 4A

NÁVĚSY

(viz bod 4)

image

►(1) M1  

Závislost mezi poměrnou brzdnou silou

image

a tlakem v ovládací větvi spojovacího potrubí pro naložený a nenaložený stav se určí takto:

Korekční součinitel K c (pro naložený stav) a K v (pro nenaložený stav) se určí z diagramu 4B.

Pásmo pro naložený a nenaložený stav se sestrojí tak, že se horní a dolní hranice šrafovaného pásma znázorněného na diagramu 4A vynásobí určenými korekčními součiniteli K cK v.

DIAGRAM 4B

(viz bod 4)

image

Vysvětlivka k použití diagramu 4B

1.

Diagram 4B je sestrojen ze vzorce:

image

2.

Popis použití na konkrétním případu

2.1

Čárkované přímky na diagramu 4B slouží ke stanovení součinitelů K cK v pro vozidlo, které má tyto parametry: 

Naložený stav

Nenaložený stav

P

24 t

4,2 t

PR

15 t

3 t

PRmax

15 t

15 t

hR

1,8 m

1,4 m

ER

6,0 m

6,0 m

V následujících bodech platí hodnoty uvedené v závorkách pouze pro vozidlo, které bylo zvoleno jako příklad pro vysvětlení způsobu použití diagramu 4B.

2.2

Vypočítají se poměry

a) 

image

naložený stav (= 1,6)

b) 

image

nenaložený stav (= 1,4)

c) 

image

nenaložený stav (= 0,2)

2.3

Určení korekčního součinitele K c pro naložený návěs:

a) vyjde se z odpovídající hodnoty h R; (h R = 1,8 m),

b) postupuje se vodorovně k odpovídající čáře P/PR (tj. P/P R = 1,6),

c) postupuje se svisle k odpovídající čáře E R (tj. E R = 6,0 m),

d) postupuje se vodorovně k ose se stupnicí K c, odečte se hledaná hodnota korekčního součinitele K c pro naložený návěs (Kc = 1,04).

2.4

Určení korekčního součinitele K v pro nenaložený návěs:

2.4.1

Určení součinitele K 2:

a) vyjde se z odpovídající hodnoty h R (h R = 1,4 m),

b) postupuje se vodorovně k odpovídající čáře PR/PR max ve skupině čar nejbližší ke svislé ose (PR/PR max = 0,2),

c) postupuje se po svislici k vodorovné ose a na ní se odečte hodnota K 2 (K 2 = 0,13 m).

2.4.2

Určení součinitele K 1:

a) vyjde se z odpovídající hodnoty h R (h R = 1,4 m),

b) postupuje se vodorovně k odpovídající čáře P/PR (P/PR = 1,4),

c) postupuje se svisle k odpovídající čáře E R (E R = 6,0 m),

d) postupuje se vodorovně k odpovídající čáře PR/PRmax ve skupině čar nejvzdálenější od svislé osy

(PR/PRmax = 0,2),

e) postupuje se svisle k vodorovné ose a odečte se hodnota K 1 (K 1 = 1,79).

2.4.3

Určení součinitele K v:

Korekční součinitel K v pro nenaložený návěs se obdrží z následujícího výrazu:

image

▼M1

DIAGRAM 5

ZAŘÍZENÍ K ROZDĚLOVÁNÍ BRZDNÉHO ÚČINKU NA NÁPRAVY V ZÁVISLOSTI NA JEJICH ZATÍŽENÍ

(viz bod 7.4)

image

▼B
PŘÍLOHA IX

VZOR SDĚLENÍ O EHS SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA Z HLEDISKA BRZDĚNÍ

Za bod 17 se vkládají tyto nové body 17 a) a 17 a) 1, které znějí:

„17 a)

Rozložení brzdných sil na nápravy vozidla

17 a) 1

Vozidlo splňuje požadavky obsažené v dodatku (viz bod 1.1.4.2)…… ano/ne ( 9 ).“( 1 ) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 115 a 157.

( 3 ) Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 37.

( 4 ) Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118, 119 a 158.

( 5 ) Úř. věst. L 74, 19.3.1974, s. 7.

( 6 ) Křivkami využití adheze nápravou se rozumějí křivky, které pro stanovené naložení vozidla udávají využití adheze každou z i náprav v závislosti na poměrném zpomalení vozidla.

( 7 ) Pro návěsy je z brzdná síla dělená statickým zatížením náprav návěsu.

( 8 ) Bod 3.1.1 se nedotýká požadavků přílohy II na brzdné účinky. Jestliže se při zkouškách vykonaných podle bodu 3.1.1 dosáhne větších brzdných účinků, než je předepsáno přílohou II, budou se uplatňovat požadavky na průběh křivky využití adheze v rozsazích znázorněných na diagramech 1A a 1B a omezených přímkami k = 0,8 a z = 0,8.

( 9 ) Nehodící se škrtněte.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU